Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, ATBX&HN
 • LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 • LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 • TÌM THẤY 40 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2019
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2019